Komornik sądowy może zająć majątek. Jakie są jego uprawnienia?

pieniądze

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, który posiada specjalne uprawnienia pozwalające mu na zajmowanie mienia należącego do dłużników. Kiedy można narazić się na egzekucję komorniczą? Jaki majątek może być zajęty przez komornika?

Czym zajmuje się komornik?

Kompetencje komornika dotyczą przede wszystkim poszukiwania mienia oraz odzyskiwania mienia od dłużników na rzecz wierzycieli. Działa on na zlecenie sądu, bazując na wyrokach sądowych oraz nakazach zapłaty, jakie zostały opatrzone klauzulą wykonalności.

Komornik wykonuje usługi na terenie ograniczonym jego rewirem, który dotyczy sądu rejonowego, przy którym jest on powołany, na przykład komornik sądowy w Gliwicach – https://www.gliwicekomornik.pl działa w obrębie sądu rejonowego w tym mieście.

Wśród zadań, jakie wykonuje komornik, znajdują się między innymi:

 • Wykonywanie orzeczeń sądowych dotyczących roszczeń pieniężnych i niepieniężnych,
 • Wykonywanie innych tytułów opatrzonych klauzulą wykonalności,
 • Poszukiwanie mienia i źródeł dochodu dłużnika,
 • Zajmowanie mienia dłużnika,
 • Prowadzenie licytacji mienia,
 • Doręczanie zawiadomień i pism sądowych,
 • Sporządzanie protokołów stanu faktycznego na zlecenie sądu, prokuratora,
 • Zabezpieczanie spadku,
 • Przygotowywanie spisów inwentarza po spadkodawcy.

Komornik sądowy a windykator

Często można spotkać się z myleniem funkcji komornika sądowego z windykatorem. Chociaż każdy z nich zajmuje się odzyskiwaniem długów, to jednak mają oni inne uprawnienia.

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, który ma prawo do prowadzenia egzekucji komorniczych i zajmowania majątku dłużnika. Z kolei windykator, który pracuje w firmie windykacyjnej albo kancelarii świadczącej usług tego typu, nie posiada takich uprawień. Może on zatem informować dłużnika o posiadanym długu, jednak nie może zająć jego majątku, a nawet przebywać na terenie należącym do dłużnika bez jego zgody.

Egzekucja komornicza – co może zająć komornik?

Komornik w trakcie egzekucji komorniczej może zająć różne mienie należące do dłużnika, między innymi:

 • ruchomości i nieruchomości
 • wynagrodzenie oraz dochody z innych tytułów
 • oszczędności na rachunkach bankowych
 • część emerytury i renty
 • prawa majątkowe

Kiedy dochodzi do egzekucji komorniczej?

Egzekucja komornicza jest konsekwencją niespłaconego zadłużenia, dlatego może mieć ona różne przyczyny. Zaliczają się do nich między innymi brak spłaty rachunków za media, rat pożyczek i kredytów, faktur, mandatów, kar.

Aby komornik mógł wszcząć egzekucję komorniczą, konieczne jest wcześniejsze skierowanie sprawy do sądu przez wierzyciela. Dopiero po uzyskaniu nakazu zapłaty albo wyroku sądowego z klauzulą wykonalności komornik może rozpocząć prowadzenie egzekucji z majątku dłużnika.