Alimenty na dziecko

Obowiązkiem rodziców jest płacenie świadczeń alimentacyjnych na dziecko, powszechnie nazywanych alimentami. Mogą oni płacić takie świadczenia na mocy dobrowolnego porozumienia albo na mocy orzeczenia sądowego. Sprawy o alimenty na dziecko to najczęściej pojawiające się procesy w sądach rodzinnych. Aby dziecko otrzymało alimenty, niezbędne jest zwrócenie się do sądu z określonym powództwem, które powinno spełniać wymogi formalno-prawne.

Ustalenie alimentów na dziecko

Zgodnie z artykułem 133 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego na rodzicach ciąży obowiązek alimentacyjny wobec dziecka, które nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Alimenty powinny być w takiej wysokości, aby zapewnić dziecku odpowiednie środki do utrzymania oraz wychowania. Potrzeby dziecka, jakie powinni rodzice zaspokoić, są różne i uzależnione od wieku oraz jego stanu zdrowia. Jeśli dziecko ma ukończone 18 lat, ale w dalszym ciągu się uczy lub jest chore, obowiązek alimentacyjny trwa nadal. Konieczność płacenia świadczeń alimentacyjnych nie zależy od przysługującej władzy rodzicielskiej, jeśli rodzić jest jej pozbawiony, w dalszym ciągu jest zobowiązany do płacenia alimentów na swoje potomstwo. Alimenty na dziecko mogą być ustalone na kilka sposobów:

  • Umowa cywilna zawarta w obecności notariusza, zazwyczaj takie rozwiązanie jest stosowane, kiedy rodzice są zgodni co do wysokości alimentów, jakie ma otrzymywać dziecko.
  • Droga sądowa zazwyczaj polega na tym, że sąd orzekając rozwód albo separację musi także w wyroku sądowym określić wysokość kosztów, jakie każdy z rodziców powinien ponosić na utrzymanie i wychowanie dziecka.
  • Alimenty mogą być również ustalane w drodze niezależnego procesu, można wystąpić o nie zarówno przed orzeczeniem pozwu o rozwód bądź separację, jak i później.

Potrzeby dziecka a wysokość alimentów

Przyznawana wysokość alimentów jest uzależniona od potrzeb dziecka, ale tez sytuacji finansowej rodziców. Należy pamiętać, że sąd oceniając możliwości spełnienia obowiązku alimentacyjnego, bierze pod uwagę nie rzeczywiste dochody, ale możliwości zarobkowe osoby pozwanej. Uwzględniany jest również poziom życia rodziców, dziecko powinno mieć porównywalny poziomie materialny jak jego rodzice. Stosowana jest zasada, że alimenty na dziecko są ustalane na takim poziomie, aby zapewnić mu nie tylko minimalną egzystencję, ale zapewnić mu środki do życia na właściwym poziomie. Należy uwzględnić:

– potrzeby fizyczne, czyli zapewnienie mieszkania, wyżywienia, środków higieny osobistej i leczenia,

– potrzeby duchowe dotyczące rozwoju kulturalnego, związane są z możliwością rozwijania osobistych talentów i zainteresowań, są to np. lekcje gry na instrumencie, uprawianie sportów, wyjazdy na wypoczynek i wakacje,

– potrzeby edukacyjne, dziecko powinno mieć środki umożliwiające kontynuowanie nauki, ogólnej i zawodowej nawet po osiągnięciu dorosłości, np. zakup podręczników czy też koszty dojazdu do szkoły.

Jak złożyć pozew o alimenty a dziecko?

Pozew o alimenty na dziecko powinien być skierowany do Sądu Rejonowego – Wydziału Rodzinnego i Nieletnich znajdującego się w miejscu zamieszkania pozwanego rodzica lub dziecka, jest on całkowicie zwolniony z kosztów sądowych. Pozew można złożyć w biurze podawczym lub wysłać pocztą listem poleconym.

Pozew o alimenty powinien zawierać dane osobowe i adresowe, wysokość kwoty, o jaką wnioskuje osoba zainteresowana, termin płatności, a także uzasadnienie. Należy też dołączyć odpowiednie dokumenty, które potwierdzą opisaną sytuację, a także skrócony odpis aktu urodzenia dziecka. Pozew i wszystkie załączniki należy przygotować w dwóch egzemplarzach, dla sądu i dla strony pozwanej.

Więcej informacji możesz uzyskać na stronie: Kancelaria Radcy Prawnego – Lucyna Szabelska.